Sh' Chav Beni Testo

Testo Sh' Chav Beni

Sh'chav beni, sh'chav b'menuchah
al na tivkheh marah
'al yad'kha yoshevet imkha
shomeret mikol ra'a
meyalel vechutz hatan
v'noshevet ruach sham
akh atah beni hakatan
numah sh'chav beni shan
laylah laylah laylah yesh
tekhal hatzir v'kash
asur asur lehityaesh
machar netchil mecharash
machar yetze aba lachrosh
sham b'telem yelekh haav
hineh tigdal tarim harosh
tetzu lashreha yachdav