Du Wotschs Doch Au Testo

Testo Du Wotschs Doch Au

Du wotschs doch au, so wie du tuesch
so wie du scho de ganz lang obig häre luegsch
well du ned chonsch
mues ech halt cho
ech säge hoi wie gohts
doch du sto to to to trisch nome noh

Hesch kei Erfahrig oder fählt der de Muet
du wotschs doch au
Was esch denn jetzt los wer stoht der ufem Schluch
du wotschs doch au

Du wotschs doch au, besch doch bi mer
ond machsch alls rechtig so dass ech mech fascht verlühr
doch plötzlech hörsch, brechsch eifach ab
ond seisch es duet mer leid ond dass der das
alls plötzlech vell zschnell goht

Hesch kei Erfahrig oder fählt der de Muet
du wotschs doch au
Was esch denn jetzt los wer stoht der ufem Schluch
du wotschs doch au

You can find me in the club
buttle full uf bub
look papi i`ve got the x
if you're into gettin' rubbed
i aint into having sex i'm into makin' love
so come give me a hug
if you're into gettin' rubbed

Hesch kei Erfahrig oder fählt der de Muet
du wotschs doch au
Was esch denn jetzt los wer stoht der ufem Schluch
du wotschs doch au

Hesch kei Erfahrig oder fählt der de Muet
du wotschs doch au
Was esch denn jetzt los wer stoht der ufem Schluch
du wotschs doch au