Heisser Als Heiss Testo

Testo Heisser Als Heiss

Ech warte uf de Bus ond gseh dä Typ dä gseht guet us
ech säge o lala
Ech legge ide Badi gseh die feste stramme Wädli
säge o lala
sogar de Pöstler ufem Töffli esch vell schöner als er döft sii
säge o lala
Ond dä Typ gester im Fitness met sim moskulöse Bitsepts
säge olala
De Polizest det uf de Tole met de glänzige Pistole
säge o lala
ond de Metzger a de Kasse met sim schöne gsonde lache
säge o lala

De eint hed e wonder schöni Mötze a
de ander spellt Fuessball wie de van der Sar
Dä det äne i sim Auto esch de Superstar
ech chan mech chum entscheide wele Ma ech well ha

Sie send
heiss heisser als Heiss
heiss heisser als Heiss
ech weiss ned öbs a mer liid aber höt send alli Heisser als Heiss

Dä grossi Typ det ade Bar dä hed so schöni langi Hoor
o lala
Ech setze inre Setzig ond min Chef esch höt so sprötzig
säge o lala
Ech gseh min Nochber ofem Balkon met sim wonderschöne Sohn
o lala
Dä vom Poster gseht so guet us i sim Pyjama
De ander i dem Heftli hed ängi Hose a
dä det äne zönt ned nor sini Zigi a
Ech chan mech chum entscheide welle Ma ech well ha

Sie send
heiss heisser als Heiss
heiss heisser als Heiss
ech weiss ned öbs a mer liid aber höt send alli Heisser als Heiss

Heiss heiss baby baby heiss
Heiss heiss baby baby heiss
Heiss baby baby heiss

Heiss heiss baby baby heiss
Heiss heiss baby baby heiss
Heiss baby baby heiss

Ech weiss ned öbs a mer lied aber höt send alli Heisser als heiss

Sie send
heiss heisser als Heiss
heiss heisser als Heiss
ech weiss ned öbs a mer liid aber höt ben ech halt Heisser als Heiss