Ned Met Mer Testo

Testo Ned Met Mer

Du seisch nei ond ech seg ja
du wotsch bliibe aber ech wot goh
ech ha gäld ond du hesch kei
du wotsch met mer sii doch ech be lieber elei

du seisch ja ja ja ja
ech seg nei nei nei nei
aber ned met mer
hey aber ned met mer
mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
seinzig Ändi wohni gseh
esch das vo mim Latin
mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
mer chönd ned metenand Rede denn mer reded anenand verbi

Du meinsch wiis doch ech mein schwarz
du meinsch dStond aber ech meins Johr
du fühlsch di Secher doch was du ned weisch
ech ben en Frau ond wenni jo säg denn meini Nei, nei nei

du seisch ja ja ja ja
ech seg nei nei nei nei
aber ned met mer
hey aber ned met mer

mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
seinzig Ändi wohni gseh
esch das vo mim Latin
mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
mer chönd ned metenand Rede denn mer reded anenand verbi

Ech weiss ned was du meinsch
wenn du seisch dass du weisch
was ech mein well ech weis öberhaupt ned was du meinsch
es duet mer leid nei ech weis ned bscheid du besch elei

du seisch ja ja ja ja
ech seg nei nei nei nei
aber ned met mer
hey aber ned met mer

mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
seinzig Ändi wohni gseh
esch das vo mim Latin
mer hend dauernd Messverständnis
ond es schiint als nemmts kes Ändi
mer chönd ned metenand Rede denn mer reded anenand verbi