O' Mar 'E O' Sole Testo

Testo O' Mar 'E O' Sole

Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
Aspett arret a fnestr, fin quann a piogg nun cess, m'ammeretass na chance ma loc nè
concess.
Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
O' gas ca aument e o fumm ca tras nda l'uocchij, na cassa potent ca tras dint i cap ra
gent.


Preg p frat mij ca a Maronn l'accumpagn
ngopp a giusta vij primm che u riavl se magn,
chi ancor mo cerc a luc aret o buc e na persian,
chi ancor trov fiducij p na birr e a canna man.
Troppi frat miezz a vij ca speranz e na fatic,
quand te scit a matin e pienz ca a vit fa schif,
ogni juorn è tal e quale quand u pass aret e cell,
p'ogni frat ca nun moll rind o futur sta l'infern e n'ess trist
si alla fin o' mej e nuj pò vol nciel',
tomb bianc e cimiter, a vit nè comm o' Vangel,
nata mamm ca mo chiagn pcchè o figl nun s'arrepigl,
a preferit o' nir e a mort e se cunsola cu na per.
Allucc ro balcon va m'pigl e sigarett,
fa o piacer a chi nun scenn pcchè è liberta ristrett,
pcchè a vit la costrett a punta o' fierr ed aprì a cassa,
pcchè a vit mett è strett e chiù vaj annaz e chiù te scass.
Chiov fort e nun teng colp,
ogni rimors brucij nguorp,
p' mò chiagn e bagn o volt,
tutt o riest gir stuort e nun è over,
ca aropp che chiov l'arcobalen,
sollev e ben e mett tutt e cos o' post suoj.
A speranz è l'ultim ca mor, ma spiss è a primm che t'abbandon,
miezz o grigij e stu stradon,
ma addo sta l'ammor l'agg lett ndè poesij,
ma spiss e n'eresij che fa mal e po te mann a for.


Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
Aspett arret a fnestr, fin quann a piogg nun cess, m'ammeretass na chance ma loc nè
concess.
Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
O' gas ca aument e o fumm ca tras nda l'uocchij, na cassa potent ca tras dint i cap ra
gent.


Ienawhite, Rocco Hunt, on the night, smoke the blunt,
Hydro, Saliern' e Nap'l, frat'm vai mo'!
'e planc' int'a tanic, arancia meccanic', a ganja chiu' chimic',
e LiricalDrugs po' spirit in panic'!
stu smog è nu fracass, l'unic sfog fra cass' e rullant',
po' stress' t pass, e chi car' accullass'...
c' sta chi' soffr aret a sti sbarr, aument'n e sgarr', sti sbirr m' ten'n ngann!
Clementin', spacc' e vetrin, crack e petrin',
maccarun' e vin, pacc'r o regim,
po' car a regin, poca candeggin,
tu' ta tir, fin' a rint e gengiv', e l'arij nun' s respir,e nun staj chiu attiv
fin' a che punt' stamm sicur? cercamm e cur contr e disavventur,
evvot' par' ca parl' co mur, mentalità vincent, cu' nu microfon' allucc'
p' na città ca nun sent'.

Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
Aspett arret a fnestr, fin quann a piogg nun cess, m'ammeretass na chance ma loc nè
concess.
Fratm c serv o' mar e o' sole, m' manc l'arij mo, rat'm n'areosol (wajù)
O' gas ca aument e o fumm ca tras nda l'uocchij, na cassa potent ca tras dint i cap ra
gent.