Goodbye To You Testo

Testo Goodbye To You

goodbye to you and the stupid things you do goodbye to you goodbye to everything that you do goodbye to you it's always goodbye to you