Now I Wanna Sniff Some Glue Testo

Testo Now I Wanna Sniff Some Glue

[Cover]
now i wanna sniff some glue now i wanna have something to do all the kids wanna sniff some glue all the kids wanna have something to do 1234 now i wanna sniff some glue now i wanna have something to do all the kids wanna sniff some glue all the kids wanna have something to do 12345678 now i wanna sniff some glue now i wanna have something to do all the kids wanna sniff some glue all the kids wanna have something to do now i wanna sniff some glue now i wanna have something to do all the kids wanna sniff some glue all the kids wanna have something to do