Is It True Testo

  • Home
  • >
  • T
  • >
  • T. Rex
  • >
  • A Wizard, A True Star (1996)
  • >
  • Is It True

Testo Is It True

G....................cmaj7
Is it true what they do?
G....................cmaj7.....em...
Is it true what they do to you?
G....................cmaj7....
Is it true what they say?
G....................cmaj7......em....
Is it true what they say to you

F......................
Na na na na na na na na
Em......
Na na na (twice)