The Residuum Testo

Testo The Residuum

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
(Instrumental)