Satan Testo

Testo Satan

Adele: nel 2016 tour in Italia
Satan is a friend of mine
Satan is a friend of mine
? Satan
Is a friend of
SATAN
Vampire Beelzebub(?)
Vampire Beelzebub
They call him Vampire Beelzebub
He's a friend of mine
He's a friend of mine
There ain't nobody as evil as
Satan- He's a friend of
SATAN
Vampire Beelzebub
SATAN
Vampire Beelzebub
It's Satan Vampire Beelzebub
He's a friend of mine
He's a friend of mine
He's evil
He's evil
Vampire Beelzebub