Opening (The Flag) Testo

Testo Opening (The Flag)

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]