Siol Ghoraidh Testo

Testo Siol Ghoraidh

Negramaro: "Sei Tu La Mia Città" è il nuovo singolo
Scarica la suoneria di Siol Ghoraidh!
Guarda il video di "Siol Ghoraidh"

Ochd deug seisreach
Air raontainn Aird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An la a thainig na Sleitich
Dubh dath na fala
A dhoirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chairdeas corp an Udail
Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill
Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Scarica la suoneria di Siol Ghoraidh!
Lascia un commento