Outro Testo

Testo Outro

Dear Jack: Leiner Riflessi sostituisce Alessio Bernabei
[instrumental]