Itsuwari To Nikusimi No Hazama De Testo

Testo Itsuwari To Nikusimi No Hazama De

Boku desaita haurumawa kimi mo aideimo chiboyaroni kamishimi ni nichita satsugi no shinjitsu o yasashiku kakushite kureta boku wa shiyamasedo nakaniite imamade kanjiru boto no naka ta atataka na aini kokoro mademo toki ta mama nemuri mitsuku wata teita hatsu neroni dare nuku to mama usogai somu kotawo shinjite kunai o mama deni no nakaiiru kono boku wa datachii naranai anata no kotoba wa uka kumo kuwokiku tsukeru saigono hibowoto shinji takana takiyunno hagenga boko te itakora nakugeyu ini mada ai wo shinjita boku no kokoro yooni waranena konoki soya yoru na shinde tsutsu ni narunoka ai ni narunoka kenmawa nayoteite tsukigata nashiku senobuketa uzabara kierowa chikiyu nimourene usamana tsubasa ruki nukeri wata teita hatsu neroni dare nuku to mama usogai somu kotawo shinjite kunai o mama deni no nakaiiru kono boku wa datachii naranai anata no kotoba wa uka kumo kuwokiku tsukeru saigono hibowoto shinji takana takiyunno hagenga boko te itakora daremo shinjidakiteri oreni kurinaidekure chiimo nooka tinai mo nakusuma de nanime shinjidakiteri oreni kurinaidekure chiimo nooka tinai mokonoshima de