Kairi Speaks Testo

Testo Kairi Speaks

Kairi
Da da appi
You my baby? Say what's up
Hahaha, gimme a kiss, give da da a kiss, give da da a kiss
Mmm, muah
What? What's that?
You know I love you
You like my chain?
Baby
You got one too
You my baby
Baby
You baby, baby
Ooh baby
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh yeah?
Da da, da da, da da