In Neije Dei Testo

Testo In Neije Dei

De nacht is foarby de sinne is frij omheech te gean Aanst wurdt it dei de moarn is te nij om stil te stean It libben wie wrang it wachtsjen te lang mar 't nimt in kear Wes mar net bang nea wer bang it hoecht net mear Der sil gjin dei begjinne dat ik net by dy bin Gjin oerwurk foar us rinne sunder sin REFREIN: Jou my dyn han jou my dyn hert Asto it doarst mei my Hjir is myn han hjir is myn hert 'k Jou myn bestean oan dy Lang wie it kald en tsjuster aanst komt de dei Fynt it ljocht syn wei yn in nije dei 'k Kaam net ut de rie it paed dat ik gie it wie sunder ein De tiid dy't der wie it hert dat ik hie it wie fersein 'k Ha my oan dy jun mysels yn dy fun 'k begjin op e nij Leafde hat wun twa minsken bun mar fugelfrij Der sil gjin dei begjinne dat ik net by dy bin Gjin oerwurk foar us rinne sunder sin REFREIN Nederlandse Vertaling: Een nieuwe dag De nacht is voorbij, de zon is vrij, om omhoog te gaan Straks wordt het dag, de morgen is te nabij, om stil te staan 't Leven was wrang, het wachten te lang, maar het draait bij. Wees maar niet bang, nooit meer bang, het hoeft niet meer. Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben Geen uurwerk voor ons lopen, zonder nut. refr.: Geef me je hand, geef me je hart Als je het durft met mij Hier is mijn hand, hier is mijn hart 'k Geef mijn bestaan aan jou Lang was 't koud en donker, straks komt de dag Vind het licht z'n weg, in de nieuwe dag 'k Kwam niet uit de raad, het pad dat ik ging, 't was zonder eind. De tijd die er was, het hart dat ik had, het was vergeven 'k Heb mij aan jou gegeven, mijzelf in jou gevonden, ik begin overnieuw Liefde heeft gewonnen, twee mensen verbonden, maar vogelvrij Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben Geen uurwerk voor ons lopen, zonder nut. REFREIN: