In nije dei Testo

Testo In nije dei

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean

Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean

It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. Mar 't nimt in kear

Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin

Gjin oerwurk foar us rine, sunder sin.

refr.:Jou my dyn han, jou my dyn hert

Asto it doarst mei my Hjir is myn han, hjir is myn hert

'k Jou myn bestean oan dy Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de
dei

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

'k Kaam net ut e rie, it paed dat ik gie, it wie sunder ein

De tiid dy't der wie, it hert dat ik hie, it wie fersein

'k Ha my oan dy jun, mysels yn dy fun, 'k gebjin op e nij

Leafde hat wun, twa minsken bun, mar fugelfrij

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin

Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin.

refr.Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei