Mâl My Dy Testo

Testo Mâl My Dy

ik bring dy yn dyn bedsje de gerdinen haw ik sletten dyn moaie eagen binne swier it bearke op dyn kessen bist noch nea in dei fergetten 't is krekt as do al trije jier moat altyd mei en at se wei is moat 'k har fine wat bin ik mâl mei dy it wie in moaie dei rûnst op dyn klompkes yn 'e blikke in flinter dwarle by dy del do woest har aaie mar do liest har smar skrikke fan minsken wurde flinters kjel do seachst har nei doe kaamst by my en hast my frege wêr giet se hinne wêr 't oare flinters binne wat bin ik mâl my dy en at it moarn is sil 'k dy alles wol fertelle en asto grut bist bist do nea te grut foar my gean no mar sliepen en ast bang bist moast my roppe ik sil der wêze ast my ropst sil ik der wêze wat bin ik mâl mei dy Vertaling: ik breng je in je bedje de gordijnen heb ik gesloten je mooie ogen zijn zwaar het beertje op je kussen ben je nog nooit een dag vergeten 't is net als jij al drie jaar moet altijd mee en als ze kwijt is moet ik haar vinden wat ben ik wijs met jou het was een mooie dag je liep op je klompjes in de tuin een vlinder dwarrelde bij je neer je wilde haar aaien maar je liet haar zomaar schrikken van mensen worden vlinders bang je keek haar na je kwam bij mij en hebt me gevraagd waar gaat ze heen waar de andere vlinders zijn wat ben ik wijs met jou en als het morgen is zal ik je alles wel vertellen en als je groot bent ben je nooit te groot voor mij ga nu maar slapen en als je bang bent moet je me roepen ik zal er zijn als je me roept zal ik er zijn wat ben ik wijs met jou