Yn Myn Tinzen Testo

Testo Yn Myn Tinzen

ik rin ûnder de beammen yn it bosk de kâlde drippen die falle op myn hûd ik dûnsje as in bern yn it farske griene moas en de fûgels fleane op en jouwe lûd en lâns de poddestuollen ferfolgje ik myn reis as in flinter yn de loft sa bin ik altyd ûnderweis yn de wyn hear ik dyn stim yn alles wat ik sjoch kin ik dy sjen fier oer de grinzen djip yn myn tinzen hâldt ik fan dy do bist de wei en jûn bist do by my ik sjong want út myn hert bist do nea do jouwst my krêft yn dizze wylde wrâld de leafde die 't ik fiel hâldt ik tot oan myn dea en yn myn dreamen wurde wy tegearre âld de leafde is in wûnder sjoch mar wat it docht nea kin ik mear sûnder do bist myn gelok en myn ljocht yn de wyn hear ik dyn stim yn alles wat ik sjoch kin ik dy sjen fier oer de grinzen djip yn myn tinzen hâldt ik fan dy do bist de wei en jûn bist do by my fier oer de grinzen djip yn myn tinzen hâldt ik fan dy do bist de wei en jûn bist do by my yn de wyn hear ik dyn stim yn alles wat ik sjoch kin ik dy sjen fier oer de grinzen djip yn myn tinzen hâldt ik fan dy do bist de wei en jûn bist do by my VERTALING In mijn gedachten ik loop onder de bomen in het bos de koude druppels die vallen op mijn huid ik dans als een kind in het verse groene mos en de vogels vliegen op en geven geluid en langs de paddestoelen vervolg ik mijn reis als een vlinder in de lucht zo ben ik altijd onderweg in de wind hoor ik je stem in alles wat ik zie kan ik je zien ver over de grenzen diep in mijn gedachten hou ik van jou je bent de weg en vanavond ben jij bij mij ik zing want uit mijn hart ben je nooit je geeft me kracht in deze wilde wereld de liefde die ik voel hou ik tot aan mijn dood en in mijn dromen worden wij samen oud de liefde is een wonder kijk maar wat ik doe nooit kan ik meer zonder jij bent mijn geluk en mijn licht in de wind hoor ik je stem in alles wat ik zie kan ik je zien ver over de grenzen diep in mijn gedachten hou ik van jou je bent de weg en vanavond ben jij bij mij ver over de grenzen diep in mijn gedachten hou ik van jou je bent de weg en vanavond ben jij bij mij in de wind hoor ik je stem in alles wat ik zie kan ik je zien ver over de grenzen diep in mijn gedachten hou ik van jou je bent de weg en vanavond ben jij bij mij