The Destinies Testo

Testo The Destinies

Anata wa magashi ranai Watashi shounji kidayou Kokoro wasu kidou uta ate'ru Itsumo fuzake keru kedo Ja ming toki mihoshi e Yaku meing yomo Anata wa ai-shiteru Meguri aita ku uzen uwo Shinji dai kara Umei ini zakara cha dame Nee sou omo ude shou *Ichidou wo chiga ei wa Aei nai hitomi iru Dakara ami shia ei tara Kiseki yori suoni yo nee Datto eiba ai mai yoru Hoshi wo kazou nokeita mo Anata moku tou tau unga ete 'ru Suki nidii yuu wanna ude Kaga chika kui itai Kuya shimono Anata wa ai-shiteru Mange tsuremo o okamidii Kawata mai no wa Ho wa soku ni zakara teru yo mei sou omo wanai ** Mirai no ha tei made Futari wazu tsuri teru Kusoda tou o mou wa maide Kashika mete mitai nara Mei wo tsumaru tsurai de ming Dokito kishi ja uhn Koko jii nanka kimochi hi e masani uhn umei ikam pija uyo Dakara ** Repeat * Repeat