Hareut Testo

Testo Hareut

Al hanegev yored leil hastav
Umatzit kochavim kheresh kheresh
Et haruakh over el hasaf
Ananim mehalkhim al haderech

Kvar shana, lo hirgashnu kim'at
Eich avru hazmanim besdoteynu
Kvar shana, vnotarnu meat
Ma rabim sheeynam kvar beynenu
Ach nizkor et kulam
Et yafe hablorit vehatohar
Ki reut shekazot leolam
Lo titen et libenu leshkoakh
Ahava mekudeshset bedam
At tashuvi beynenu lifroakh.

Hareut, nesanukh bli milim
Afora, akshanit veshoteket
Milelot haeyma hagdolim
At noteret adira vdoleket

Hareut, kinaraikh kulam
Shuv bishmekh nekhayekh venelekha
Ki reim shenaflu al harvam
Et khaikh hotiru lezekher

Pizmon khozer:
Akh nizkor et kulam
Et yafe hablorit vehatohar
Ki reut shekazot leolam
Lo titen et libenu lishkoakh
Ahava mekudeshset bedam
At tashuvi beynenu lifroakh.