Me'ever La'keshet Testo

Testo Me'ever La'keshet

Sham me'ever lakeshet bamromim
yesh pina mufla'a
makom she'elav cholmim

Sham rakia shel tchelet, ein anan
bo ani mevakeshet
ma sherak sham nitan

Eshal kochav kochav boded
eich magi'im lesham
saper, saper li
betoch hatchol harchek me'al
sham kol ke'ev namog katan
sham esha'er li

El me'ever lakeshet berichuf
gam ani mevakeshet
kmo hatzipor la'uf.

Eshal kochav kochav boded
eich magi'im lesham saper, saper