Ma Si Vuò Tu Testo

Testo Ma Si Vuò Tu

Sono disperato...sono spaventato a morte...ess ma lassat, nun ce simm chiù ncuntrat..Oggij fa nu mes manc na telefonat, nun te import e nient ij che sto facenn senz e te..Comm sto chiagnenn ij nun t'agg maij scurdat, aggij pers a pac pecchè sol tu me piac.Aggij fatt'ammor ma nun è servut a nient, comm s'important..nun cà faccij vogl sul a te.
Ma si vuò tu putimm turnà nsiem pe semp ij e te senza pensà o passat..può respirà cu me l'aria pulita e nun è tard pecchè simm n'ammurat.
Ij senz e te aggij cunusciut nat'ammor ma inutilment pecchè nun mà rat nient e te m'abbast sulament na uardat e appiccj na passion fort nguoll a me....Voglij turnà cu te comm à na vot, o'ben tuoj cu me tu lè lassat.Sò pazz e te so semp nnamurat e pur tu vuò ben sulament a me.
Comm sij orgoglios ij te chiamm e nun rispunn...te chiamm privat, sient a voc mij e riattacc.
Nun te voglij cumpagn, te vogli sij ra mij..sij a passiona mij..nun me può mancà me faij murij..
Ma si vuò tu putimm turnà nsiem pe semp ij e te senza pensà o passat..può respirà cu me l'aria pulita e nun è tard pecchè simm n'ammurat.
Ij senz e te aggij cunusciut nat'ammor ma inutilment pecchè nun mà rat nient e te m'abbast sulament na uardat e appiccj na passion fort nguoll a me....Voglij turnà cu te comm à na vot, o'ben tuoj cu me tu lè lassat.Sò pazz e te so semp nnamurat e pur tu vuò ben sulament a me.