Rush Testo

Testo Rush

Saigo ni warata kiyoko omoi da se naionau Muke wamitai dankajou... wakata Sukeri kawata majire sutare tero kono kuou Boku ni wakitekuewarida Mototoni kimewa itai Tozasareta C'MON JOHN no toao Kowarehoto narutomo no kusa C'MON Kuwagaranaide Hora kimiwajeiu Kono yamarai ameni Burenakara yukou Gakara shinaide hoshine shitana gara dowo tsuni Mekakushi soreta toshidemo Shinpai shinafta deii kimi da keno hikaleo Kanjuero yori nareitsa Kakueta bawaijanai Itetsuida C'MON JOHN no sora ne Sukoshi dake aoesuki maka C'MON Kuwagaranaide Hora kimiwajeiu Kono yamarai ameni Burenakara yukou Otonaninanta kanashemeni Daekisa monegai daftemo C'MON mayomanaide Mara yumenotojou Ado kumonukomeni Imahimino tsurenashita