Stand In Awe Testo

Testo Stand In Awe

Lord I stand, I stand in awe
awe of You, Jesus

There's none, There's none like You
There's none Jesus

oh oh oh oh oh oh
oh oh oh oh oh

Lord I stand, I stand in awe
awe of You, Jesus

There's none, There's none like You
There's none Jesus

Lord I stand, I stand in awe
awe of You, Jesus

There's none, There's none like You
There's none Jesus