Tengo (Techete Techete Tengo) Testo

  • Home
  • >
  • K
  • >
  • Kalamu
  • >
  • Donna Calabria (2002)
  • >
  • Tengo (Techete Techete Tengo)

Testo Tengo (Techete Techete Tengo)

(test. E musica paolo farace)

Rengo...
tengo na mugghiera china china
ca sapa cucinà, ma sapa pure assaggià
m'alliscia di qua e di la
e la panza mi fa arricrià

tengo...
tengo nu vuzinutto chjni i fasuli
nu pocu di farina,ca cu l'acqua l'haia mjscà
la stinnicchio cu matterello, e la taglio nu pocu n'tuppa
a jettu 'nta cassarola e la giro cu la cucchiara
ah chi lagane, ah chi lagane,
ah chi lagane e fasul'
tengo...

tengo na 'nserta, pipi allu stramili l'avia appicata
durante la stagioni sutta allu suli s'anu siccati
come ci stanno belli vicini a stu baccalà
ca stamatina allu mircati avia accattati
pipi, pipi... e baccalà...

tengo...
tengo nu maialiddo ca prumetta buni
lu cresciu a sicchi di jotta, tena la faccia allegra allegra
e mi para puri sfuttenti
ma prima ca passa natale u fricu io
ci fazzi vucculari, capaccudd' e savuzuizza
ca quannu si fa tosta cu li rapi jè na delizia
rape, rape, rape e savuzizza

tengo...

tengo la varola supr' allu fuoco
na vranca di castagni dainta a vruscia
u vinu ie trafilati e mo mi l'hai fricà
nu paru di bicchiri pi stasera poni bastà
però mi gira la capa, nu stranu pinsieru mi vena da fa
visti ca muglierima mo sa gghiùta a curcuà
e na bella cosa di vulera da
come scinnan' sti castagni cu nu pocu i vini

tengo...

tengo la panza chjina chjina
ca non pozz' caminà, tutto m'hai scjuntu
lagane e fasuli, pipi e baccalà, rape e savuzuizza
castagni alla varola e dui bicchjiri i vini
ca mi c'hai 'mbriacati e mo m'hai ji a curcuà
e a muglierima haia lassà sta
ca non c'ha pozz' fa
binidica binidica a chi bella vita.