Keep It Comin' Love Testo

Testo Keep It Comin' Love

Keep it comin' love
Keep it comin' love
Don't stop it now, don't stop it, no
Don't stop it now, don't stop it

Keep it comin' love
Keep it comin' love
Don't stop it now, don't stop it, no
Don't stop it now, don't stop it
Don't let your well run dry
Don't stop it now
Don't give me no reasons why
Don't stop it now

Keep it comin' love
Keep it comin' love
Don't stop it now, don't stop it, no
Don't stop it now, don't stop it

Keep it comin' love
Keep it comin' love
Don't stop it now, don't stop it, no
Don't stop it now, don't stop it

Don't build me up just to let me drop
Don't stop it now
Don't turn me on just to turn me off
Don't stop it now
Don't tell me there ain't no more
Don't stop it now
Don't turn me down and just close your door
Don't stop it now, ooo
Keep it comin' love
Oh yeah

Keep it comin' love
Keep it comin' love
Keep it comin' love
Keep it comin' love