Lullaby for Grandmother Testo

Testo Lullaby for Grandmother

Hitawa linu judi izu

Tooi hito dokoboni

Anata no hisanu ume

Kiite dako koni uta

Sagashi agurete inu
Ashita mono doko kana

Nagakashi naima demo

Kiko e dekoruni uni

Koaa e wa shinaii doko wata inu uni

Anakani hanashita ikotowanana

Dakusa una uno

Hoshi ni namaguri ai

Nagaii doki koko ete

Anata miugurieru

Nagashi daikononai


Anata gasu kitakana

Kiilo ibalano hana

Jasashii koko koete

Mewoto sina sora kana

Kasoe hina kainolo

Dometa ume shite

Kaiisu hina ana tali

Sasage ko koni uta