JIQonglaHbe' Testo

Testo JIQonglaHbe'

chaq QonglaHbe' tlhIngan SuvwI'na' pov

'a chID neHbe' ghaH net Sov

DaH jIQonglaHbe' 'e' vIghov

mubelmoH Hovmey 'ach DaH munuQtaH maSwov

boHar'a'?
jIQonglaHbe'

jIQonglaHbe' jay'rejmorgh vIDapu'

Dal wanI'vam net Sov

tlhIngan DaSpu' vISay'moH

chaq muQongchoHmoH waqwIj moH

Do' Ha' Qapbe' Dujmaj

Qapbe' wovmoHmeH jan

DaHjaj jIQonglaHbe'
DaH jInajtaHvIS parmaqqay vIngagh

'e' vIruch reH vIneH net Sovbe'

nuqDaq 'oH 'Iw HIq HIvje''e'

jIDoy' maHDaq SIStaHvIS

tagha' jIQongchoHlaHnIS

baQa' jay' - toDSaH

tugh tagh mu'qaD veS

jIleSchoHchu' vIneHbej

leSchu'pu' yIH 'IH

chaq DumISmoH

'a DaH jImISqu'ba' jIH

rInchoH ram

bom mu' vImughbogh vIbomchu'

So'wI' yIchu'

DaH jIQong vIneH jIH - Hm

'a DaH bIchuS

DaH jIQonglaHbe'

'uSu' Sopbe'qu' 'uSgheb

'ej HISlaH:

QongDaq qaq law' neSlo' qaq puS

jIQonglaHbe'

jIQonglaHbe' jay'