Set Me Free Testo

Testo Set Me Free

Love oh love
Set me free set me free
Love oh love
Set me free set me free
Set me free

Truth oh truth
Set me free set me free
Truth oh truth
Set me free set me free
Set me free

Forgiveness
Set me free set me free
Forgiveness
Set me free set me free
Set me free