Aiphone Testo

Testo Aiphone

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l'iphone
Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l'iphone
Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l'iphone
Fimmini cu l'iphone, sti fimmini cu l'iphone

Pari nisciuta di na sfilata
Talia stu fimminuni
Ti sanu sentiri na leonessa
E iu sugnu u liuni
Quannu passi si furìa
Macari u muru attagghiu
Iu ti pottu nda putìa
Spattemu stu cavaddu
E all'amici to c'ha diri
Ca parunu supecchiu
M'accullanu fimminaru
E macari figghiu pessu
Nuddu mi canusci
E nuddu sapi i nostri cosi
Anu vogghia di parari
Si da me picca paroli
A to mattri ci pari ca spacciu
A to pattri ci pari ca spacciu
T'ana diri sti costi no sacciu
Fatto sta ca sti cosi ne fazzu
A facci u sapemu ca è chidda
Ma na pozzu canciari sta facci
A stu puntu tu cecchiti l'autri
Ca su babbazzi si viri nda facci
Pi tia mia facissi attaccari
Ta squari attaccatu e mi veni a truvari
A tia ti piacissi accussi non niscissi
Pi cuppa re fimmini,domiciliari
Si troppu bedda pero si na cruci
Si fici taddu astutamu sta luci
Rumani travagghiu e sti soddi ne fazzu
Su tu mi vannii cu da spacchiu di uci

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l'iphone
Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l'iphone
Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l'iphone
Fimmini cu l'iphone, sti fimmini cu l'iphone
X2

Mi fici na cussa pi stari cu tia
Si a me malatia
Ti vasu sti iammi
Fai ciauru di ciuri
Tipo lemon haze
Facemu di cosi re cristiani ranni
Chiuri sta potta e poi ietta da chiavi
Quannu finemu ni ni emu a manciari
Ci meritiamo una cena di lusso
Bottiglie di vino, ricci e calamari

Lo rifacciamo si appena torniamo
Si cosi forte, pare che ci odiamo
Quando mi dici che sono vastaso
È un complimento sono lusingato
Iu mi nne ghiri m'aspettunu sutta
Ci su l'amici ca fanu primura
Amore ti chiamo più tardi lo giuro
Male che va ti chiama la questura
Quannu mi talìi cu dd'occhi
Mi fai acchianari a frevi
Pari ndi na sfilata
Ma cu spacchiu ti teni
Docu ci volunu i soddi sicuro
Talia comu annaca du culu
Mi hai detto che sembro volgare
Ma parlo dialetto cosi te lo giuro
U sacciu ca manni nmessaggio
Picchi mi sintisti muntuatu ri tutti
Annunca i messaggi i mannavi
E cristiani che soddi vistuti ri gucci
Niscemu assemi quannu rici tu
Io sono libero, quindi fai tu
Anzi no scusa che ho dimenticato che devo vedermi con tutta la crew

U sacciu si gilusa pe fimmini ndi l'iphone
Mi volunu nde fotu sti fimmini cu l'iphone
Mi mannunu messaggi sti fimmini cu l'iphone
Fimmini cu l'iphone, sti fimmini cu l'iphone.