Pesce-siluro Testo

Testo Pesce-siluro

(Instrumental)