Doschitai Testo

Testo Doschitai

(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай

Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Считай, считай, считай, считай
Считай, считай, считай, считай
Считай, считай, считай, считай
Считай, считай, считай, считай

(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
(Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай)
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай

Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай, досчитай, досчитай

Досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай
Досчитай, досчитай