Andúril Testo

Testo Andúril

Elo! Andúril; Lach en Annûn I chatho asgannen, Ad echannen!