Agapimu Testo

Testo Agapimu

Gùrna mazì mù - dèn xèro nà mèino koris esèna
Agàpe mù.
Gùrna mazì mù - (tha) (trelatho) koris esèna
Agàpe mù.
(Ethela) nà xèro kaì sù - kaì su - mè skèptesai
Agàpe mù.
(Ethela) nà xèro pù briskesai ghià nà sé brò
Agàpe mù.

Egò dèn xèro tinà kàno
korìs esèna (tha) (pethano)
pès mù tò kaì su
m'agapàs tòso polù agàpe mù
oh oh agàpe mù, agàpe, agàpe
agàgà gàpe mù.

Gùrna mazì mù - dèn xèro nà mèino koris esèna
Agàpe mù.
Gùrna mazì mù - (tha) (trelatho) koris esèna
Agàpe mù.
(Ethela) nà xèro...... (Ethela) nà xèro.
(Ethela) nà xèro pù briskesai ghià nà sé brò
Agàpe mù