Kolejny Raz Testo

Testo Kolejny Raz

Kolejny raz zakrywam twarz
Niewypowiedzianych s³ów melodia trwa
i nienawidzê wiedzieæ, ¿e
z dwojga nas ju¿ tylko ja...

Przez zamkniête oczy widzê
jak teatr cieni na mej ¶cianie gra
i czujê Twoj± na wpó³ zimn± twarz
Wybiegam, krzyczê - to nie ja
Zastyg³a jak motyl trwam
zapominam Ciebie nawet w snach
gwiazdy moich oczu trac± blask

Kolejny raz... kolejny raz...
kolejny raz skrywam swoj± twarz
kolejny raz...