Sen Testo

Testo Sen

[bonus track - polish version of "Dream"]

Idziesz w noc za marzeniem
ka¿dy krok budzi cienie
zniszczysz to co jednoczy z³o
ju¿ o tym wiesz chocia¿ noc zabija dzieñ

To jest Twoje.. Twoje marzenie

Trzecia era...
mija...
Twoja chwila...

Teraz ju¿ wiem nie zatrzymam Ciê
choæ coraz bardziej ci±¿y brzemiê
idziesz w noc... tylko Ty wiesz jak to zabija
Teraz Ty o tym wiesz tak to nie by³ tylko sen to nie sen
To nie sen..
I dokonane przeznaczenie widzisz jak tañcz± p³omienie
chcia³by¶ poczuæ
ostatni raz
a tego nie ma
ju¿ nie ma...
nie