Chi Mishod Testo

Testo Chi Mishod

Chi mishod Chi mishod age mishod khat ruye esmam nakeshi. To bia ke lahze ham bi to khasteye khastan. Che konam ke khande ham ruye labham shekastan. To bezar ke shereh man az to rangi begireh To nazar ke asheghet az deltangi bemireh. Chi mishod age mishod ke ba man ham seda beshi Chi mishod age mishod dobare male man beshi Chi mishod age mishod ke be man mobtala beshi Chi mishod age mishod khat ruye esmam nakeshi. Harf bezan ke ba sedat gheseha agaz mishan Hameye taraneha ba to ham awaz mishan To bekhun ke khundanet gole eshgho mikareh To bia ke lahze ham ba to shadi miareh. Chi mishod age mishod ke ba man hamseda beshi Chi mishod age mishod dobare male man beshi Chi mishod age mishod ke be man mobtala beshi Chi mishod age mishod khat ruye esmam nakeshi Chi mishod? age mishod? To bia ke lahze ham bi to khasteye khastan Che konam ke khandeham ruye labham shekastan Bi to khasteye khastam?del shekastam Chi mishod age mishod ke ba man hamseda beshi Chi mishod age mishod dobare male man beshi Chi mishod age mishod ke be man mobtala beshi Chi mishod age mishod khat ruye esmam nakeshi Chi mishod age mishod ke ba man ham seda beshi Chi mishod age mishod dobare male man beshi Chi mishod age mishod ke be man mobtala beshi Chi mishod age mishod khat ruye esmam nakeshi!