Vurria Addeventare Testo

Testo Vurria Addeventare

Vurria addeventare chianellette e po' stare
sotto a 'sti piere,
ma si lu sapisse
pe' straziarme tu currenno jsse.
Vurria addeventare cetrangolo pe' stare
a 'sta fenesta,
ma si lu sapisse
pe' darme morte seccare me farrisse.
Vurria addeventare specchio pe' te mirare
accussì bella,
ma si lu sapisse
a quacche vecchia brutta me darrisse.
Vurria addeventare ghiaccio pe' nun bruciare
accussì forte,
ma si lu sapisse
cu' 'st'uocchie ardente tu me squagliarrisse.