FuckWithMeYouKnowIGotIt Testo

Testo FuckWithMeYouKnowIGotIt

(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
Get it good!
Get it good!
Get it good!

Got a bad bitch, she a masterpiece!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
I just landed in Europe, nigga!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Bad bitch, I know she 'bout it!)
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
Got a bad bitch, she a masterpiece!

(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
Get it good!
Get it good!
Get it good!

Got a bad bitch, she a masterpiece!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
I just landed in Europe, nigga!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Sexy bitch, I hope she 'bout it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Fuck with me, you know I got it!)
(Bad bitch, I know she 'bout it!)
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Get it good!
Got a bad bitch, she a masterpiece!
Got a bad bitch, she a masterpiece!