Hasheket Shenishar Testo

Testo Hasheket Shenishar

Ha-iti ke-iveret le-or ha-yom
may-rov ha-higayon lo nishar makom
ro-edet le-yadcha
ve-hasam she-be-od lo nigmar
noshemet li mimcha ve-hata'am kvar mar

ha-mabat acher ve-hakor choder
ata mistater, et goofi shover
ha-mabat acher ve-hakor choder
eich od yom over bli neshima

layila ba le-at, ha-z'man ne-etzar
layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
rega echad noffelet it'cha be-soff hamischak

ve-rak ha-sheket sh-nishar

ba-erev shoov chomeket me-harechov
mitoch ha-afella menassa lachashov od ktzat alleycha
overet od daka aroka she-margisha k'mo netzach
ve-rek biladecha

ha-mabat acher ve-hakor choder
eich od yom over bli neshima

layila ba le-at, hazman ne-etzar
layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
rega echad noffelet it'cha be-soff ha-mischak
ha-z'man ne-etzar
layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
rega echad noffelet it'cha be-soff ha-mischak

ve-rak ha-sheket sh-nishar