La Gente Povera Testo

Testo La Gente Povera

Treble
Ancora c'è gente ca de fame more
e tanta aura ca nu nci crite
e nu sacciu comu face
forsi percene nu sape
o forsi precene nu bole cu bite, si

RIT.: La gente povera more ancora de fame
La gente povera more sempre de fame
e tuttu lu restu pare quasi ca nu nci crite
e nu sacciu comu face forsi percene nu bole cu bite, ntorna

La gente povera more ancora de fame
e cu la guerra ete la prima ca ha soffrire
e ci la face perché lu munnu ha cumannare
la giustifica in ogni modo e de ci more se ne futte

C'é povera gente ca de fame ancora more
e li governi se settane sulu pe parlare
e se poi an giru ncete qualche ribellione
te dicune cate minti contru la nazione, ma
se la nazione bona l'aune guidare
nu bete ca potune sulamente parlare
ca “le panze s'aune binchire, lu core s'ha alleggerire”
e quista cosa l'aune capire.

Rit. (2 volte)

Quiddrha ca serve é sulu considerazione
la strafottenza nu bale meju la compassione
ca la gente povera poi se rraggia cu ragione
e se nu scappa resta e organizza ribellione, si
percene quannu pare ca lu pesciu ha riare
se sape lu poveru ete lu primu ca l'ha subire
mentre ci face leggi e lu paise ha governare
giusta le cose cussine sulu iddrhu po' mangiare
e allora se settane, se sttane pe decidere
qual'ete lu pezzu de terra ca s'ha dividere
nu bete ca importa se alla gente bastà pe vivere
cu na guerra de le mani loro se po futtire
tantu lu petroliu lu poveru nu lu bie
e l'oru mancu lu ite e poi niu lu po' mangiare
cussì decidune ca na guerra s'ha fare
e lagente la convincune ca nu se po' evitare.
E parlane...
e decidune lu bonu pe iddhri e puru lu fiaccu pe l'auri.
E portane
sofferenze su soffreneze agnasciu, chieu isciu!

Rit. (2 volte)

Ma comu ogni petra azza parite
quiddrhu ca dicu chieu ongunu lu ite
e se puru n'auru sulu n'auru nci crite
forsi sarvamu doi vite.
Allora ogni fiata ca li sienti parlare
quisti ca organizzane l'ordine modiale
le mani loru bone l'hai guardare
su bagnate de lu sangu de la gente ca sta more!

Rit. (2 volte)