Oracle (Wyrocznia) Testo

  • Home
  • >
  • V
  • >
  • Vader
  • >
  • Future Of The Past (1996)
  • >
  • Oracle (Wyrocznia)

Testo Oracle (Wyrocznia)

Dziedzictwo z³a
Przelewa siê jak mroczna rzeka
Unosi strach
Unosi piekielny zew.
Tajemna moc
Przybli¿a dzieñ walki demona
Zatruty dŸwiêk
Wydaje diabelski flet

Szarañcza!
Szarañcza!
Szarañcza!
Wyplu³em œmieræ

Za czarny tron
Za jego black
I g³osy cienia szepcz³ce:
- Pij za wiedzmy pij³ce krew
Za czarci dzwon
Z³owieszczy kult
Za heavy metal
Wypijam ciecz
Z owoców cierpkich jak grzech

Szyderca!
Szyderca!
Szyderca!
Chcieli mnie œci³æ
Wyplu³em noc.
Czarownica lubi noc
Nawiedzona wie
Kiedy przylatuje Czarny As
Lucyfer
Jego karta
Moja twarz, naszyjniki z koœci mam do pasa.

Wszêdzie budzê lêk
Ludzie mówi³:
-On? To czart!
Cicho skradam siê
Jak w³¿
Po ofiarê sw³