Jivaeri (Jiva-Eri) Testo

  • Home
  • >
  • Y
  • >
  • Yanni
  • >
  • Ethnicity (2003)
  • >
  • Jivaeri (Jiva-Eri)

Testo Jivaeri (Jiva-Eri)

Aaahhh, I Xeneetia to hairete,
Jivaeri mou,
To moshoulouloutho mou,
Sigana, sigana, sigana ke tapeena.

Aaahhh, Ego eemouna pou to steela,
Jivaeri mou,
Me theleema thiko mou,
Sigana, sigana, sigana pato sti gee.
Aaahhh, Panathema se xeneetia,
Jivaeri mou,
Ese ke to kalo so,
Sigana, sigana, sigana ke tapeena.

Aaahhh, Mou peeres to petahki mou,
Jivaeri mou,
Ke tokanes thiko sou,
Sigana, sigana, sigana pato sti gee.