God Of Scotch Mist Testo

Testo God Of Scotch Mist

冬云开兮旭日升
霞光千里兮峰岳迎
北风隆隆兮山林震
寒气飒飒兮冰雪封
驾玉虬兮御雷车
抚长剑兮执利戈
君临山渊兮神鬼敬
穿云破雾兮斩妖魔