I Just Wanna Make Love To You Testo

Testo I Just Wanna Make Love To You

Adele: nel 2016 tour in Italia
I don't want you to be no slave, I don't want you to work all day
I don't want you to 'cause I'm set for you
I just wanna make love to you, love to you, love to you
I don't want you to wash my clothes, I don't want you to keep my home
I don't want you to, I don't want you to
I can tell by the way she walks, I can see by the way the baby talks
I can know by the way you treat your man
I can love you baby till the morning
I don't want you to cook my bread, I don't want you to make my bed
I don't want you to 'cause I'm sad and blue
I just wanna make love to you, love to you, love to you