The Whammer Strikes Out Testo

Testo The Whammer Strikes Out

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]