Shir Hanoded Testo

Testo Shir Hanoded

Mi yitneni of, tzipor kanaf k'tana
Bin'dudei ein sof nafshi ma mit'ana.
Oh..
Nafshi ma mit'ana,
oh..
bin'dudei ein sof,
nafshi ma mit'ana.

Mi yitneni of, tzipor kanaf k'tana
Asher baken hatov tanu'ach sha'anana.
Oh..
Tanu'ach sha'anana,
oh..
Asher baken hatov,
tanu'ach sha'anana.

Ah, ke'of nedod, anud ani gam ken,
Ach et yaf me'od, lanu'ach ein li ken.
Oh..
Lanu'ach ein li ken,
oh..
Ach et yaf me'od
lanu'ach ein li ken