Zemer Nuge Testo

Testo Zemer Nuge

Hatishma koli rekhoki sheli
hatishma koli ba'asher hinkha ?
Kol kore be'oz,
kol bokhe bidmi
ume'al lazman metzave brakha.
Tevel zo raba udrakhim ba rav
nifgashot ledak, nifradot la'ad.
Mevakesh adam, akh koshlot raglav
lo yukhal limtzo, et asher avad.
Akharon yamay kvar karov ulay
kvar karov hayom shel dim'ot preda,
akhake lekha ad yikhbu khayay
kekhakot Rakhel
kekhakot Rakhel
kekhakot Rakhel
ledoda