Zatrzymaj Mnie, Proszê Testo

Testo Zatrzymaj Mnie, Proszê

Taki bezruch, ciemno?æ Tli siê samotny papieros Bez powodu, tak nagle stan¹³ czas Nie, nie mówmy o tym Czego dawno w nas nie ma Zmieñmy temat - ju¿ nie zmienimy nas Refren: Zatrzymaj mnie, proszê Jeszcze czas - na przebaczeñ znak Nie pozwól zapomnieæ Co w nas jest - bêdzie wiecznie trwaæ (Nie wiem, gdzie Ty, gdzie ja) (Ni ewiem, gdzie Ty, gdzie ja) Kawa stygnie Czekam na s³owo - jak wody ³yk W Twoich oczach okno - za oknem ?wiat Najwa¿niejsze - bez siebie odnale?æ siebie Ka¿dy pójdzie teraz do swoich gwiazd Powtózyæ refren Nie wiem, gdzie Ty, gdzie ja